top of page

دربارۀ پارس لینگوآ

خدمات ترجمه پارس لينگوا

دار پ پ ینگوآ بر ر ر خدم خدم زب زب زبان مختلف (بویژه زب زبان آای ف ف ف) است. این دارالترجمه دو مرکز در شهرهای دوسلدورف و دویسبورگ دارد. که دفتر بر <

از خدمات ترجمه شفاهی حضوری پارس لینگوآ می توان در سراسر ایالت نُردراین وستفالن، از خدمات ترجمه کتبی رسمی این دارالترجمه در سراسر جمهوری فدرال آلمان و از خدمات ترجمه کتبی رسمی و غیر رسمی تلفنی و اینترنتی) در تمام نقاط دنیا استفاده کرد

هدف پارس لینگوآ ارائه خدمات با کیفیت و حرفه ای ترجمه است. بنابر بر م این ین دقت درستی، در نه نهایت رضان همیت ی دارد. رازد حف حف ز ط ط ط مشتری بن <

تجربه پارس لینگوآ در ارائه خدمات ترجمه به انسان واقعی و  نهادهای حقوقی آلمان، مانند دادگاه ها، اداره ها و شرکت ها، تضمین کننده کیفیت خدمات این دارالترجمه است. مترجمین ما تسلط به زبان و مادری خود و دارا بودن دانش آکادمیک زبان و ادبیات آلمانی و تبحر تجربی و عملی با چندین سالۀ آن، از تمام چالش های ممکن در امور ترجمه برآمده و رضایت شما را جلب خواهد کرد.

به اعتم فتخ فتخ بسی بسی بسیار خوش خو خو ت در پذیرش شم شم باشیم. برای هم دری، کن کن یمی ت ت تو تو تو بب رس پی شمشم پپ ینگوآ ینگوآ ینگوآ ینگوآ. واتس آپ ، به راحتی با ما در ارتباط باشید

bottom of page