top of page

رویه خدمات ترجمه شفاهی

جهت بهره گیری از خدمات ترجمه شفاهی - حضوری و غیر حضوری 


اول: لطفا فرم زیر را با دقت پر کنید

 دوم: ما به درخواست شما رسیدگی، و شرایط و هزینه را به اطلاع شما می رسانیم


  سوم:  در صورت موافقت شما با هزینه و شرایط، ما شماره حساب خود را جهت پرداخت مبلغ (معمولا در ابتدا فقط یک پیش پرداخت) برای شما ارسال می کنیم

 الف.  تأیید سفارش شما پس از دریافت مبلغ پیش پرداخت انجام می شود
ب. حواله پیش پرداخت برای ادارات، شرکت ها و افراد حقوقی الزامی نیست، بلکه می توانند پس از انجام سفارش و دریافت فاکتور از سوی ما مبلغ نهایی را حواله نمایند

ج. در صورتی که دارای موافقتنامه اداری جهت بهره گیری از خدمات ترجمه شفاهی ما هستید، این گواهی موقتاً کفایت می کند. در این صورت می بایست گواهی مزبور به نام دارالترجمه پارس لینگوآ یا مصطفی زارعی صادر شده باشد و به ما ارائه گردد

د. در صورت کمتر بودن مبلغ نهایی خدمات انجام شده نسبت به مبلغ پرداختی توسط شما، مبلغ اضافی به شما برگردانده می شود و در صورت بیشتر بودن مبلغ واقعی، شما مابه التفاوت آن را پرداخت می کنید

چهارم: پس از دریافت پیش پرداخت، ما دریافت و انجام سفارش را تأیید، و مترجم درخواستی را در موعد مقرر در اختیار شما قرار خواهیم داد

فرم درخواست مترجم شفاهی

لطفا تا حد امکان کامل بنویسید

bottom of page