top of page

مترجم شفاهی

جهت گیری از خدمات ترجمه شفاهی - حضوری و غیر حضوری 


اول: لطفا فرم زیر را با دقت انجام دهید

_CC781905-5CDE-3194-BB3B-136Bad5cf58d_ دوم: م درخو درخو شم شم شر شر شر ر ط ط شم شم رس رس رس رسرسرس.


  سوم:  ارسال در صورت شما با هزینه و شرایط، ما شماره حساب خود را برای پرداخت پول (معمولا برای شما فقط یک پیش) ارسال کنید. کنیم

  الف .  درخواست سفارش شما پس از دریافت مبلغ پیش پرداخت انجام می شود
o حواله پرد بر د د د ه ه فر فر انسیون نیست ب تو تو تو نج انج سف ف ز ز م م نه نه ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر

o در که د موار د د ز ز ز خدم خدم شف م ین موقتموقت کف کف کف کف کند. در این می ب گوگو به ن نام دار پ پ ینگوآ ی ص ب م م م ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر د ر د یگر شود .

آ. در صورت مب مب خدمه نج نج مب مب پرد پرد پرد پرد شم شم مب ض ض ض شم شم می و در مب مب و شم م ا ا ر ر پرد پرد می می.

چهارم: پس دری پرد پرد م دری دری نج سف سف درخو درخو درخو ر ر موعد ختی شمشم خو د د داد.

bottom of page