top of page
Certified translation copy.png

​پیش فاکتور رسمی
برای ارائه به حامی مالی (ادارات و مؤسسات)

برای ارائه به ادارات یا مؤسسات و غیره (به عنوان مثال جاب سنتر)

در صورتی که برای ارائه به ادارات یا مؤسسات و غیره، که قرار است هزینه ترجمه را برعهده گیرند (به عنوان مثال جاب سنتر)، به پیش فاکتور رسمی نیاز دارید، از فرم برآوردن رایگان زیر استفاده کنید.

مشخصات خود را وارد و مدارک مربوطه را برای ما رسال نمایید. پیش فاکتورهای رسمی برای ارائه به ادارات و مؤسسات و نظیر آن طی سه روز اداری از طریق ایمیل فرستاده می شود.

bottom of page