top of page
Certified translation copy.png

نسخه رونوشت برابر اصل
از ترجمه رسمی

ترجمه های رسمی معمولاً در یک نسخه چاپی تهیه می شوند. در صورت نیاز یا تمایل شما، امکان صدور نسخه های چاپی بیشتر از ترجمه رسمی وجود دارد.

بدیهی است که تمامی نسخه های صادره، حکم نسخه اصل ترجمه رسمی را دارند و می توان به تمام مراجع ارائه داد. بدین ترتیب در اکثر موارد با داشتن نسخه اضافی، دیگر نیازی به گرفتن فتوکپی برابر اصل از ترجمه ها برای ارائه به ادارات نیست.

​هزینه تهیه نسخه های اضافی به تعداد و حجم مدارک بستگی دارد و بر روی لیست برآورد هزینه به صورت جداگانه نمایش داده خواهد شد.

bottom of page