top of page
Certified translation copy.png

Beglaubigung چیست؟

انواع Beglaubigung در آلمان

تصدیق یا اعتبارسنجی (Beglaubigung)، اصالت اسناد یا امضا را تأیید می‌کند. در آلمان انواع مختلفی از Beglaubigung وجود دارد، از جمله Beglaubigte Kopie (فتوکپی برابر اصل) و Beglaubigte Übersetzung (ترجمه تأییده شده یا رسمی).

فتوکپی برابر اصل برای تأیید اصالت اسناد و مدارک استفاده می‌شود. این نوع تصدیق از طریق ارائه مدرک اصلی به یک مرجع مجاز مانند Notar (دفتر اسناد رسمی/محضر)، Rathaus/Bürgerbüro (شهرداری و یا دفاتر شهروندی)و یا دانشگاه دریافت می‌شود. مقام مربوطه نسخه فتوکپی را تهیه کرده و برابر با اصل بودن آن را تأیید می‌کند.

ترجمه تأییده شده و رسمی برای استفاده از اسناد به زبان دیگر لازم است. ترجمه رسمی توسط یک مترجم رسمی تهیه می‌شود و با یک گواهی تصدیق همراه است. این گواهی صحت و کامل بودن ترجمه و صلاحیت مترجم را تأیید می‌کند. ترجمه‌های رسمی را می‌توان از مترجمان رسمی یا دارالترجمه های ویژه دریافت کرد.

تفاوت بین Beglaubigte Kopie و Beglaubigte Übersetzung در محدوده کاربرد آنهاست. فتوکپی برابر اصل، اصالت سند اصلی را تأیید می‌کند، در حالی که ترجمه تأییده شده یا رسمی استفاده از اسناد ترجمه شده در امور رسمی را ممکن می‌سازد. در آلمان فتوکپی برابر اصل توسط مقامات مختص صادر می‌شود، در حالی که ترجمه‌های رسمی نزد مترجمان رسمی یا خدمات ترجمه ویژه ارائه می‌شوند.

bottom of page