top of page
Certified translation copy.png

ترجمه رسمی چیست؟

چه نوع ترجمه رسمی در آلمان معتبر است؟

در آلمان یک ترجمه زمانی به عنوان ترجمه رسمی (یا در اصطلاح حقوقی: ترجمه "تأییدشده") شمرده می شود که توسط یک مترجم رسمی دادگستری آلمان، که دارای مجوز رسمی و معتبر از یکی از دادگاه های زیر در منطقه خود است، تهیه و یا تأیید و گواهی شده باشد:

  • دادگاه عالی ایالتی (اُبرلندِسگریشت) - Oberlandesgericht (OLG)

  • (یا در مورد مترجمین رسمی مقیم در برخی ایالات مانند بایرن یا نیدرزاکسن) دادگاه ایالتی (لندگِریشت)


البته برخی مراجع در آلمان (مثل بعضی دانشگاه ها یا شرکت ها یا در امور پیش پا افتاده اداری) ترجمه رسمی انجام شده توسط مترجمین رسمی خارج از آلمان را نیز می پذیرند. این که آیا آن ترجمه رسمی نیاز به مهر تأیید سفارت آلمان در کشور مربوطه (Legalisierung) را دارد یا خیر، به مقررات و اختیارات آن مرجع بستگی دارد.

ولی در بسیاری از امور مهم اداری و حقوقی و سجلی و غیره، برای ترجمه های مترجمین رسمی خارج از آلمان، بازبینی و تأیید مجدد توسط یک مترجم رسمی دادگستری آلمان مطالبه می شود. هر مترجم رسمی برای آن زبان، که دارای مجوز ذکرشده در بالا است، صلاحیت تأیید اینگونه ترجمه ها را دارد.

تمامی ترجمه ها و تأییدیه های رسمی پارس لینگوآ، به موجب بخش 1 بند 3 ماده 142 آیین دادرسی مدنی از نزد تمامی ادارات، سازمان ها، ارگان های دادگستری و دیگر مؤسسات معتبر هستند.

bottom of page