top of page

Big Title

undefined&undefined
undefined&undefined

اسناد دری

دارالترجمه پارس لینگوآ، دفتر تخصصی ترجمه رسمی مدارک از زبان دری به آلمانی است. با استفاده از فرم زیر، می توانید با پیوستن فایل PDF مدارک خود، فرآیند ترجمه را آنلاین آغاز کنید و با دریافت پیشنهاد قیمت، ترجمه مدارک افغانستانی خود را انجام دهید.

دارالترجمه پارس لینگوآ دارای مترجمین رسمی متخصص و مورد تأیید دادگاه‌های عالی جمهوری فدرال آلمان است، و ترجمه‌های رسمی و تأیید شده توسط پارس لینگوآ، نزد تمامی ارگان‌ها و ادارات معتبر و قابل قبول هستند.

این دارالترجمه، نخستین دفتر ترجمه رسمی برای زبان دری و فارسی در آلمان است که امکان دسترسی کاملاً آنلاین در تمامی مراحل فرآیند ترجمه رسمی را برای مشتریان فراهم کرده است. ما در ترجمه مدارک افغانستانی با دقت به جزئیات و ویژگی‌های متن اصلی توجه می‌کنیم. ترجمه رسمی تنها بخشی از سند امکان‌پذیر نیست و تمامی ترجمه‌های اسناد رسمی باید به صورت کامل باشند.

مترجمین رسمی دارالترجمه پارس لینگوآ با تجربه و تخصص زبانی خود، ترجمه‌های اسناد افغانستانی را با دقت و حرفه‌ای ترین روش‌ها انجام می‌دهند.

آیا ترجمه رسمی بخشی از سند مجازاست؟

به طور کلی ترجمه رسمی تنها بخشی از سند مجاز نیست.
در ترجمه رسمی می بایست محتوای متن مبدأ به طور کامل و صحیح انتقال داده شود و مترجم رسمی نیز با مهر و امضای خود کامل و صحیح بودن ترجمه را تایید و گواهی می کند (بخش 2 بند 3 ماده 142 آیین دادرسی مدنی).
بویژه در مورد اسناد سجلی (مدارک هویتی مانند شناسنامه و همچنین اسناد ازدواج و طلاق)، مدارک حقوقی و بسیاری مدارک و اسناد رسمی دیگر ترجمه رسمی تنها بخشی ازسند تقریباً غیرمقدور است.
در صورت غیرممکن بودن ارائه کل سند مترجم موظف است ناکامل بودن مدرک مبدأ را به صراحت بر روی متن گواهی ترجمه رسمی ذکر کند.

آیا ترجمه رسمی بخشی از سند مجازاست؟

به طور کلی ترجمه رسمی تنها بخشی از سند مجاز نیست.
در ترجمه رسمی می بایست محتوای متن مبدأ به طور کامل و صحیح انتقال داده شود و مترجم رسمی نیز با مهر و امضای خود کامل و صحیح بودن ترجمه را تایید و گواهی می کند (بخش 2 بند 3 ماده 142 آیین دادرسی مدنی).
بویژه در مورد اسناد سجلی (مدارک هویتی مانند شناسنامه و همچنین اسناد ازدواج و طلاق)، مدارک حقوقی و بسیاری مدارک و اسناد رسمی دیگر ترجمه رسمی تنها بخشی ازسند تقریباً غیرمقدور است.
در صورت غیرممکن بودن ارائه کل سند مترجم موظف است ناکامل بودن مدرک مبدأ را به صراحت بر روی متن گواهی ترجمه رسمی ذکر کند.

۱. برآورد هزینه و زمان

۲. تأیید و ثبت سفارش

۳. ​ انجام ترجمه

​۴. تحویل ترجمه

RequetFormGerSub
bottom of page