top of page

Big Title

undefined&undefined
undefined&undefined

اسناد پزشکی

ترجمهٔ مدارک و اسناد پزشکی از جملهٔ خدماتی است که ما در این دارالترجمه ارائه می دهیم. ما در هنگام ترجمهٔ مدارک شما، تمام جزئیات و اطلاعات مهم را با دقت و ظرافت انتقال می دهیم. همچنین یکی از ویژگی‌های مهم ترجمهٔ رسمی در دارالترجمه پارس لینگوآ، حفظ حریم خصوصی شما است. این بدین معنی است که ما با رعایت کامل مقررات حفظ حریم خصوصی، ترجمهٔ مدارک شما را سریع، دقیق و قابل اعتماد انجام خواهیم داد.

ما به شما امکان دسترسی به ترجمه رسمی مدارک خود به زبان آلمانی را به صورت آنلاین می دهیم. برای شروع فرآیند ترجمه، می توانید با پیوستن فایل PDF مدارک خود بر روی فرم زیر و ارسال آن، فرآیند ترجمه را با دریافت پیشنهاد قیمت، آنلاین آغاز کنید.

دارالترجمه پارس لینگوآ دارای مترجمین رسمی متخصص و مورد تأیید دادگاه‌های عالی جمهوری فدرال آلمان است و ترجمه‌های رسمی و تأیید شده توسط پارس لینگوآ، نزد تمامی ارگان‌ها و ادارات معتبر و قابل قبول هستند.

آیا ترجمه رسمی بخشی از سند مجازاست؟

به طور کلی ترجمه رسمی تنها بخشی از سند مجاز نیست.
در ترجمه رسمی می بایست محتوای متن مبدأ به طور کامل و صحیح انتقال داده شود و مترجم رسمی نیز با مهر و امضای خود کامل و صحیح بودن ترجمه را تایید و گواهی می کند (بخش 2 بند 3 ماده 142 آیین دادرسی مدنی).
بویژه در مورد اسناد سجلی (مدارک هویتی مانند شناسنامه و همچنین اسناد ازدواج و طلاق)، مدارک حقوقی و بسیاری مدارک و اسناد رسمی دیگر ترجمه رسمی تنها بخشی ازسند تقریباً غیرمقدور است.
در صورت غیرممکن بودن ارائه کل سند مترجم موظف است ناکامل بودن مدرک مبدأ را به صراحت بر روی متن گواهی ترجمه رسمی ذکر کند.

آیا ترجمه رسمی بخشی از سند مجازاست؟

به طور کلی ترجمه رسمی تنها بخشی از سند مجاز نیست.
در ترجمه رسمی می بایست محتوای متن مبدأ به طور کامل و صحیح انتقال داده شود و مترجم رسمی نیز با مهر و امضای خود کامل و صحیح بودن ترجمه را تایید و گواهی می کند (بخش 2 بند 3 ماده 142 آیین دادرسی مدنی).
بویژه در مورد اسناد سجلی (مدارک هویتی مانند شناسنامه و همچنین اسناد ازدواج و طلاق)، مدارک حقوقی و بسیاری مدارک و اسناد رسمی دیگر ترجمه رسمی تنها بخشی ازسند تقریباً غیرمقدور است.
در صورت غیرممکن بودن ارائه کل سند مترجم موظف است ناکامل بودن مدرک مبدأ را به صراحت بر روی متن گواهی ترجمه رسمی ذکر کند.

۱. برآورد هزینه و زمان

۲. تأیید و ثبت سفارش

۳. ​ انجام ترجمه

​۴. تحویل ترجمه

RequetFormGerSub
bottom of page