top of page

Big Title

undefined&undefined
undefined&undefined

اسناد پشتو

اگر به ترجمه رسمی اسناد افغانستانی خود به زبان آلمانی نیاز دارید، خدمات ترجمه پارس لینگوآ یک دارالترجمه رسمی و تخصصی برای ترجمه اسناد افغانستانی از زبان های دری و پشتو به زبان آلمانی است.

در دارالترجمه پارس لینگوآ، ما با دقت به جزئیات و ویژگی‌های متن اصلی توجه می‌کنیم. این دارالترجمه دارای مترجمین رسمی و متخصص است که توسط دادگاه‌های عالی جمهوری فدرال آلمان تأیید شده‌اند، و ترجمه‌های رسمی و تأیید شده توسط پارس لینگوآ، نزد تمامی ارگان‌ها و ادارات معتبر و قابل قبول هستند.

ما با افتخار اعلام می‌کنیم که دارالترجمه پارس لینگوآ نخستین دارالترجمه رسمی برای زبان فارسی و دری در آلمان است که امکان دسترسی کاملاً آنلاین در تمامی مراحل فرآیند ترجمه رسمی را برای مشتریان فراهم کرده است. با استفاده از فرم زیر، شما را قادر می‌سازیم با پیوستن فایل PDF مدارک خود، فرآیند ترجمه رسمی را با دریافت پیشنهاد قیمت، آنلاین آغاز کنید. ما شما را در تمامی مراحل سفارش گام به گام همراهی می کنیم.

آیا ترجمه رسمی بخشی از سند مجازاست؟

به طور کلی ترجمه رسمی تنها بخشی از سند مجاز نیست.
در ترجمه رسمی می بایست محتوای متن مبدأ به طور کامل و صحیح انتقال داده شود و مترجم رسمی نیز با مهر و امضای خود کامل و صحیح بودن ترجمه را تایید و گواهی می کند (بخش 2 بند 3 ماده 142 آیین دادرسی مدنی).
بویژه در مورد اسناد سجلی (مدارک هویتی مانند شناسنامه و همچنین اسناد ازدواج و طلاق)، مدارک حقوقی و بسیاری مدارک و اسناد رسمی دیگر ترجمه رسمی تنها بخشی ازسند تقریباً غیرمقدور است.
در صورت غیرممکن بودن ارائه کل سند مترجم موظف است ناکامل بودن مدرک مبدأ را به صراحت بر روی متن گواهی ترجمه رسمی ذکر کند.

آیا ترجمه رسمی بخشی از سند مجازاست؟

به طور کلی ترجمه رسمی تنها بخشی از سند مجاز نیست.
در ترجمه رسمی می بایست محتوای متن مبدأ به طور کامل و صحیح انتقال داده شود و مترجم رسمی نیز با مهر و امضای خود کامل و صحیح بودن ترجمه را تایید و گواهی می کند (بخش 2 بند 3 ماده 142 آیین دادرسی مدنی).
بویژه در مورد اسناد سجلی (مدارک هویتی مانند شناسنامه و همچنین اسناد ازدواج و طلاق)، مدارک حقوقی و بسیاری مدارک و اسناد رسمی دیگر ترجمه رسمی تنها بخشی ازسند تقریباً غیرمقدور است.
در صورت غیرممکن بودن ارائه کل سند مترجم موظف است ناکامل بودن مدرک مبدأ را به صراحت بر روی متن گواهی ترجمه رسمی ذکر کند.

۱. برآورد هزینه و زمان

۲. تأیید و ثبت سفارش

۳. ​ انجام ترجمه

​۴. تحویل ترجمه

RequetFormGerSub
bottom of page