top of page

Big Title

undefined&undefined
undefined&undefined

تذکره

دارالترجمه پارس لینگوآ، یک مرکز ترجمه رسمی و تخصصی برای ترجمه اسناد افغانستانی، مثل تذکره یا دیگر اسناد هویتی، به زبان آلمانی است. با استفاده از فرم زیر، شما می توانید با پیوستن فایل PDF مدارک خود، فرآیند ترجمه رسمی را با دریافت پیشنهاد قیمت، آنلاین آغاز کنید.

دارالترجمه پارس لینگوآ دارای مترجمین رسمی و متخصص است که توسط دادگاه‌های عالی جمهوری فدرال آلمان تأیید شده‌اند. ترجمه‌های رسمی و تأیید شده توسط پارس لینگوآ، قابل قبول و معتبر در تمامی ارگان‌ها و ادارات است.

ما به افتخار می‌گوییم که دارالترجمه پارس لینگوآ نخستین مرکز ترجمه رسمی برای زبان فارسی و دری در آلمان است که امکان دسترسی آنلاین در تمامی مراحل فرآیند ترجمه رسمی را برای مشتریان فراهم می‌کند.

ما در دارالترجمه پارس لینگوآ، در ترجمه رسمی اسناد افغانستانی با دقت به جزئیات و ویژگی‌های متن اصلی توجه می‌کنیم. ترجمه رسمی باید به صورت کامل باشد و تنها بخشی از سند قابل قبول نیست.

ترجمه‌های رسمی و تأیید شده توسط پارس لینگوآ، توسط تمامی ارگان‌ها و ادارات معتبر قابل قبول است. دارالترجمه پارس لینگوآ دارای مترجمین رسمی و تخصصی است که توسط دادگاه‌های عالی جمهوری فدرال آلمان تأیید شده‌اند.

آیا ترجمه رسمی بخشی از سند مجازاست؟

به طور کلی ترجمه رسمی تنها بخشی از سند مجاز نیست.
در ترجمه رسمی می بایست محتوای متن مبدأ به طور کامل و صحیح انتقال داده شود و مترجم رسمی نیز با مهر و امضای خود کامل و صحیح بودن ترجمه را تایید و گواهی می کند (بخش 2 بند 3 ماده 142 آیین دادرسی مدنی).
بویژه در مورد اسناد سجلی (مدارک هویتی مانند شناسنامه و همچنین اسناد ازدواج و طلاق)، مدارک حقوقی و بسیاری مدارک و اسناد رسمی دیگر ترجمه رسمی تنها بخشی ازسند تقریباً غیرمقدور است.
در صورت غیرممکن بودن ارائه کل سند مترجم موظف است ناکامل بودن مدرک مبدأ را به صراحت بر روی متن گواهی ترجمه رسمی ذکر کند.

آیا ترجمه رسمی بخشی از سند مجازاست؟

به طور کلی ترجمه رسمی تنها بخشی از سند مجاز نیست.
در ترجمه رسمی می بایست محتوای متن مبدأ به طور کامل و صحیح انتقال داده شود و مترجم رسمی نیز با مهر و امضای خود کامل و صحیح بودن ترجمه را تایید و گواهی می کند (بخش 2 بند 3 ماده 142 آیین دادرسی مدنی).
بویژه در مورد اسناد سجلی (مدارک هویتی مانند شناسنامه و همچنین اسناد ازدواج و طلاق)، مدارک حقوقی و بسیاری مدارک و اسناد رسمی دیگر ترجمه رسمی تنها بخشی ازسند تقریباً غیرمقدور است.
در صورت غیرممکن بودن ارائه کل سند مترجم موظف است ناکامل بودن مدرک مبدأ را به صراحت بر روی متن گواهی ترجمه رسمی ذکر کند.

۱. برآورد هزینه و زمان

۲. تأیید و ثبت سفارش

۳. ​ انجام ترجمه

​۴. تحویل ترجمه

RequetFormGerSub
bottom of page