top of page

Big Title

undefined&undefined
undefined&undefined

دیگر اسناد افغانستانی

دارالترجمه پارس لینگوآ اولین مرکز ترجمه رسمی برای زبان فارسی و دری در آلمان است که امکان دسترسی آنلاین در تمامی مراحل فرآیند ترجمه رسمی را برای مشتریان فراهم می کند. برای شروع سفارش ترجمه، می توانید با پیوستن فایل PDF مدارک خود، فرم زیر را پر کرده و با دریافت پیشنهاد قیمت، سفارش ترجمه را آنلاین ثبت کنید.

حفظ حریم خصوصی از ویژگی‌های مهم دارالترجمه پارس لینگوآ است. ما با رعایت کامل مقررات حفظ حریم خصوصی، ترجمهٔ مدارک شما را سریع، دقیق و قابل اعتماد انجام خواهیم داد. مترجمین ما رسمی و متخصص هستند و توسط دادگاه‌های عالی جمهوری فدرال آلمان تأیید شده‌اند. ترجمه‌های رسمی و تأیید شده توسط پارس لینگوآ نزد تمامی ارگان‌ها و ادارات معتبر و قابل قبول هستند.

تمامی ترجمه های اسناد رسمی باید به صورت کامل انجام شوند و ترجمه رسمی تنها بخشی از سند ممکن نیست، بلکه باید تمامی اطلاعات سند اصلی را شامل شود.

آیا ترجمه رسمی بخشی از سند مجازاست؟

به طور کلی ترجمه رسمی تنها بخشی از سند مجاز نیست.
در ترجمه رسمی می بایست محتوای متن مبدأ به طور کامل و صحیح انتقال داده شود و مترجم رسمی نیز با مهر و امضای خود کامل و صحیح بودن ترجمه را تایید و گواهی می کند (بخش 2 بند 3 ماده 142 آیین دادرسی مدنی).
بویژه در مورد اسناد سجلی (مدارک هویتی مانند شناسنامه و همچنین اسناد ازدواج و طلاق)، مدارک حقوقی و بسیاری مدارک و اسناد رسمی دیگر ترجمه رسمی تنها بخشی ازسند تقریباً غیرمقدور است.
در صورت غیرممکن بودن ارائه کل سند مترجم موظف است ناکامل بودن مدرک مبدأ را به صراحت بر روی متن گواهی ترجمه رسمی ذکر کند.

آیا ترجمه رسمی بخشی از سند مجازاست؟

به طور کلی ترجمه رسمی تنها بخشی از سند مجاز نیست.
در ترجمه رسمی می بایست محتوای متن مبدأ به طور کامل و صحیح انتقال داده شود و مترجم رسمی نیز با مهر و امضای خود کامل و صحیح بودن ترجمه را تایید و گواهی می کند (بخش 2 بند 3 ماده 142 آیین دادرسی مدنی).
بویژه در مورد اسناد سجلی (مدارک هویتی مانند شناسنامه و همچنین اسناد ازدواج و طلاق)، مدارک حقوقی و بسیاری مدارک و اسناد رسمی دیگر ترجمه رسمی تنها بخشی ازسند تقریباً غیرمقدور است.
در صورت غیرممکن بودن ارائه کل سند مترجم موظف است ناکامل بودن مدرک مبدأ را به صراحت بر روی متن گواهی ترجمه رسمی ذکر کند.

۱. برآورد هزینه و زمان

۲. تأیید و ثبت سفارش

۳. ​ انجام ترجمه

​۴. تحویل ترجمه

RequetFormGerSub
bottom of page