top of page

Big Title

undefined&undefined
undefined&undefined

مدارک حقوقی

در دارالترجمه پارس لینگوآ، با پیوستن فایل PDF مدارک خود می توانید فرآیند ترجمه را با دریافت پیشنهاد قیمت، آنلاین آغاز کنید. این دارالترجمه، نخستین مرکز ترجمه رسمی زبان فارسی در آلمان است که امکان دسترسی کامل به خدمات ترجمه رسمی را به صورت آنلاین برای مشتریان فراهم کرده است.

شما می‌توانید از خدمات ترجمه رسمی و تأیید شده مدارک ایرانی به زبان آلمانی بهره‌ برده و به ویژه در حوزه ترجمه مدارک حساس مانند اسناد حقوقی، از خدمات معتبر و حرفه‌ای پارس لینگوآ برخوردار شوید. علاوه بر این، دارالترجمه پارس لینگوآ خدمات ترجمه رسمی سایر مدارک ایرانی به زبان آلمانی، ترجمه شناسنامه، نامه‌های اداری و احکام دادگاهی و ترجمه فوری مدارک ایرانی به زبان آلمانی را نیز ارائه می‌دهد.

در دارالترجمه پارس لینگوآ، ترجمه مدارک شما با رعایت دقیق ویژگی‌های ترجمه رسمی انجام می‌شود. در هنگام ترجمه مدارک، تمامی جزئیات و مفاد مهم اسناد را کاملاً حفظ می‌کنیم.

همچنین، حریم خصوصی شما در به صورت کامل حفظ می‌شود. به همین دلیل، ترجمه رسمی مدارک ایرانی در آلمان با دارالترجمه پارس لینگوآ سریع، دقیق و قابل اعتماد است.

آیا ترجمه رسمی بخشی از سند مجازاست؟

به طور کلی ترجمه رسمی تنها بخشی از سند مجاز نیست.
در ترجمه رسمی می بایست محتوای متن مبدأ به طور کامل و صحیح انتقال داده شود و مترجم رسمی نیز با مهر و امضای خود کامل و صحیح بودن ترجمه را تایید و گواهی می کند (بخش 2 بند 3 ماده 142 آیین دادرسی مدنی).
بویژه در مورد اسناد سجلی (مدارک هویتی مانند شناسنامه و همچنین اسناد ازدواج و طلاق)، مدارک حقوقی و بسیاری مدارک و اسناد رسمی دیگر ترجمه رسمی تنها بخشی ازسند تقریباً غیرمقدور است.
در صورت غیرممکن بودن ارائه کل سند مترجم موظف است ناکامل بودن مدرک مبدأ را به صراحت بر روی متن گواهی ترجمه رسمی ذکر کند.

آیا ترجمه رسمی بخشی از سند مجازاست؟

به طور کلی ترجمه رسمی تنها بخشی از سند مجاز نیست.
در ترجمه رسمی می بایست محتوای متن مبدأ به طور کامل و صحیح انتقال داده شود و مترجم رسمی نیز با مهر و امضای خود کامل و صحیح بودن ترجمه را تایید و گواهی می کند (بخش 2 بند 3 ماده 142 آیین دادرسی مدنی).
بویژه در مورد اسناد سجلی (مدارک هویتی مانند شناسنامه و همچنین اسناد ازدواج و طلاق)، مدارک حقوقی و بسیاری مدارک و اسناد رسمی دیگر ترجمه رسمی تنها بخشی ازسند تقریباً غیرمقدور است.
در صورت غیرممکن بودن ارائه کل سند مترجم موظف است ناکامل بودن مدرک مبدأ را به صراحت بر روی متن گواهی ترجمه رسمی ذکر کند.

۱. برآورد هزینه و زمان

۲. تأیید و ثبت سفارش

۳. ​ انجام ترجمه

​۴. تحویل ترجمه

RequetFormGerSub
bottom of page